Subsidient: Linde Berg/Wageningen Universiteit
Subsidie: S163.S1

Het oogsten van producten anders dan hout lijkt misschien onschadelijk, maar kan invloed hebben op groei, overleving en reproductie, en daarmee bijdragen aan de degradatie van populaties. Zo ook bij Khaya senegalensis, een Afrikaanse mahonie waarvan bladeren en bast wordt geoogst. Het doel van deze studie is het identificeren van de belangrijkste degradatiefactoren en het onderzoeken van het restauratiepotentieel voor K. senegalensis populaties in Benin. Hiervoor is vier jaar aan demografische data verzameld voor twaalf populaties. Door middel van matrix modellen zijn 50-jaar predicties gedaan voor de populatiedynamiek in de “business-as-usual” scenario en twee scenario’s voor natuurlijk herstel. Resultaten laten zien dat een toegenomen groeisnelheid in de herstelscenario’s leidt tot stabiele of toenemende populatiegroottes voor drie populaties. De projecties voor alle andere populaties duiden op een blijvende afname van de populatiegrootte. Hieruit kunnen we concluderen dat het natuurlijke restauratiepotentieel laag is voor de meeste populaties en dat aanvullende maatregelen nodig zijn voor herstel. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op in situ experimenten Khaya populaties opnemen binnen het gehele verspreidingsgebied. Actie voor restauratie is essentieel, niet alleen voor het behoud van de soort, maar ook voor de lokale bevolking die sterk afhankelijk is van deze waardevolle bomen.