Samenstelling van het Bestuur
Dr. Henk Smit (voorzitter)
Mw. Roos Kuiters BSc.(secretaris)
Mw. Marielle Beijen MSc. (penningmeester)
Dr.ir. Ignas Heitkönig
Ir. Guus Schutjes

 

FONA heeft de ANBI status
Schenking aan een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) heeft een aantal belastingvoordelen:
-
schenkers aan een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
-
een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst:
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastingvoordelen_heeft_een_anbi

RSIN 816754032

FONA Conservation
Stichting Fonds voor Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud
Postbus 47, 6700 AA Wageningen

IBAN: NL12ABNA0555136000
BIC: ABNANL2A

Doelstelling
FONA Conservation draagt bij aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie gemotiveerde (internationale) natuurbeschermers door (citaat statuten) "het bevorderen van het onderzoek ten behoeve van het beheer, ontwikkeling en de duurzame benutting van de natuur zowel in Nederland als in het buitenland, en het stimuleren van onderzoekers op dit gebied en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt."

FONA Conservation biedt talentvolle studenten van universiteiten en hogescholen en vrijwilligers mogelijkheden te participeren in projecten op het terrein van nationale en internationale natuurbescherming. FONA Conservation ondersteunt daarmee de ontwikkeling van talentvolle academici naar een professionele loopbaan in het natuurbeheer.

Natuurbeheer is een maatschappelijke opgave waarvan de realisatie sterk steunt op beschikbaarheid van ecologische kennis. In biologische opleidingen concurreert ecologisch natuurbeschermingsonderzoek met ander onderzoek. De beschikbaarheid van benodigde kennis is daarmee voor de langere termijn niet vanzelfsprekend. Met stimulering van aandacht in opleidingen voor natuurbeschermingsonderzoek draagt FONA Conservation bij aan natuurbescherming.

Studenten en vrijwilligers kunnen de faciliteiten van FONA Conservation benutten door een onderzoeksvoorstel voor te leggen. FONA Conservation beoordeelt het voorstel op wetenschappelijke kwaliteit en relevantie voor natuurbescherming en biedt bij voldoende kwaliteit ondersteuning bij de financiering (op basis van een vermogensfonds, sponsorbijdragen en coaching bij crowd funding) en het opbouwen van een persoonlijk netwerk in kringen van natuurbescherming. FONA stimuleert studenten hun onderzoek in bredere context van natuurbescherming te plaatsen.

 De activiteiten van FONA stimuleren studenten en vrijwilligers bij
-       
het opdoen van onderzoekservaring;
-        het verbinden van onderzoek en natuurbescherming;
-       
het leren van fondswerving;
-        het leren van communiceren over onderzoek;
-       
het opbouwen van een netwerk.

het opdoen van onderzoekservaring door
-        laten expliciteren van het wetenschappelijk belang van onderzoeksvoorstellen;
-       
coaching bij het verbeteren van onderzoeksvoorstellen in geval van perspectiefvolle projecten;
-        financiële ondersteuning, afgestemd op de feitelijke behoefte.

het verbinden van onderzoek en natuurbescherming door
-        laten expliciteren van de betekenis van het onderzoek voor natuurbescherming.

het leren van fondswerving door
-        laten indienen van subsidieaanvragen;
-       
ondersteuning bij crowd funding.

het leren van communiceren over onderzoek door
-        laten opstellen van subsidieaanvragen;
-       
laten presenteren van uitgevoerd onderzoek op een crowd funding platform;
-       
laten presenteren van uitgevoerd onderzoek bij sponsoren.

het opbouwen van een netwerk door
-        laten deelnemen aan (internationale) netwerkbijeenkomsten;
-       
laten deelnemen aan sponsorwervingsactiviteiten.

 

De werkwijze van FONA Conservation
Het bestuur beoordeelt ontvangen aanvragen, beheert het vermogensfonds, initieert activiteiten om sponsoren te werven, faciliteert met medewerking van vrijwilligers crowd funding en geeft bekendheid aan de stichtingsdoelstellingen via www.fonaconservation.nl

Het bestuur vergadert driemaal per jaar. FONA Conservation ontwikkelt zijn beleid in samenwerking met de Federation for International Nature Conservation (FIN).

De Stichting FONA is op 28 december 1967 opgericht door prof.dr. M.F. Mörzer Bruyns, hoogleraar Natuurbeheer en destijds verbonden aan het voormalige Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), thans Wageningen Environmental Research.  De gelden van de Wiggersprijs (voormalig directeur Rijksinstituut voor Natuurbeheer) zijn daaraan toegevoegd.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten in 2018
In 2018 zijn 23 aanvragen behandeld en 8 subsidies toegekend.
Oktober 2018 vond een ‘natuurveiling’ plaats waarbij zich een dertiental sponsoren hebben gemeld.

Het bestuur van FONA Conservation kwam driemaal bijeen.
Voor sponsoren werd een excursie georganiseerd naar landgoed Maarsbergen van de familie Laporte op de Utrechtse Heuvelrug.  

Balans FONA 2018 

Activa       Passiva  
Overlopende activa 63   Vermogen 85.651
         
Liquide middelen        
Rekening courant 13.638      
Vermogens spaarrekening 71.950      
Totaal 85.588     85.651

 

 

 Kosten en baten FONA (2018)

    Lasten Baten
Kosten Verleende subsidies 7.613  
  Bankkosten 157  
  Contributies organisaties 250 750 
  Bestuurskosten 155  
  Overigen 1.120  
       
Rente 2018     64
Opbrengst veiling     9.600
Subtotaal   9.295

10.414

Resultaat   1.119  
Totaal   10.414 10.414


Toelichting op balans en staat van baten en lasten
Het vermogen van FONA bedraagt € 85.651. De inkomsten bestaan uit rente op vermogen en opbrengsten van fondswerving.