Selecteer de taal

Samenstelling van het Bestuur
Mw. Marielle Beijen MSc. (voorzitter)
Mw. Roos Kuiters BSc. (secretaris)
Mw. Marloes Leeflang MSc. (penningmeester)
Dr. Henk Smit
Dr.ir. Ignas Heitkönig
Ir. Guus Schutjes

FONA heeft de ANBI status
Schenking aan een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) heeft een aantal belastingvoordelen:
-
schenkers aan een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
-
een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

RSIN 816754032

FONA Conservation
Stichting Fonds voor Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud
Postadres: Gruttostraat 36, 6971 WV Brummen

IBAN: NL12ABNA0555136000
BIC: ABNANL2A

Doelstelling
FONA Conservation draagt bij aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie gemotiveerde (internationale) natuurbeschermers door (citaat statuten) "het bevorderen van het onderzoek ten behoeve van het beheer, ontwikkeling en de duurzame benutting van de natuur zowel in Nederland als in het buitenland, en het stimuleren van onderzoekers op dit gebied en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt."

FONA Conservation biedt talentvolle studenten van universiteiten en hogescholen en vrijwilligers mogelijkheden te participeren in projecten op het terrein van nationale en internationale natuurbescherming. FONA Conservation ondersteunt daarmee de ontwikkeling van talentvolle academici naar een professionele loopbaan in het natuurbeheer.

Natuurbeheer is een maatschappelijke opgave waarvan de realisatie sterk steunt op beschikbaarheid van ecologische kennis. In biologische opleidingen concurreert ecologisch natuurbeschermingsonderzoek met ander onderzoek. De beschikbaarheid van benodigde kennis is daarmee voor de langere termijn niet vanzelfsprekend. Met stimulering van aandacht in opleidingen voor natuurbeschermingsonderzoek draagt FONA Conservation bij aan natuurbescherming.

Studenten en vrijwilligers kunnen de faciliteiten van FONA Conservation benutten door een onderzoeksvoorstel voor te leggen. FONA Conservation beoordeelt het voorstel op wetenschappelijke kwaliteit en relevantie voor natuurbescherming en biedt bij voldoende kwaliteit ondersteuning bij de financiering (op basis van een vermogensfonds, sponsorbijdragen en coaching bij crowd funding) en het opbouwen van een persoonlijk netwerk in kringen van natuurbescherming. FONA stimuleert studenten hun onderzoek in bredere context van natuurbescherming te plaatsen.

 De activiteiten van FONA stimuleren studenten en vrijwilligers bij
-       
het opdoen van onderzoekservaring;
-        het verbinden van onderzoek en natuurbescherming;
-       
het leren van fondswerving;
-        het leren van communiceren over onderzoek;
-       
het opbouwen van een netwerk.

het opdoen van onderzoekservaring door
-        laten expliciteren van het wetenschappelijk belang van onderzoeksvoorstellen;
-       
coaching bij het verbeteren van onderzoeksvoorstellen in geval van perspectiefvolle projecten;
-        financiële ondersteuning, afgestemd op de feitelijke behoefte.

het verbinden van onderzoek en natuurbescherming door
-        laten expliciteren van de betekenis van het onderzoek voor natuurbescherming.

het leren van fondswerving door
-        laten indienen van subsidieaanvragen;
-       
ondersteuning bij crowd funding.

het leren van communiceren over onderzoek door
-        laten opstellen van subsidieaanvragen;
-       
laten presenteren van uitgevoerd onderzoek op een crowd funding platform;
-       
laten presenteren van uitgevoerd onderzoek bij sponsoren.

het opbouwen van een netwerk door
-        laten deelnemen aan (internationale) netwerkbijeenkomsten;
-       
laten deelnemen aan sponsorwervingsactiviteiten.

 

De werkwijze van FONA Conservation
Het bestuur beoordeelt ontvangen aanvragen, beheert het vermogensfonds, initieert activiteiten om sponsoren te werven, faciliteert met medewerking van vrijwilligers crowd funding en geeft bekendheid aan de stichtingsdoelstellingen via www.fonaconservation.nl

Het bestuur vergadert driemaal per jaar. FONA Conservation ontwikkelt zijn beleid in samenwerking met de Federation for International Nature Conservation (FIN).

De Stichting FONA is op 28 december 1967 opgericht door prof.dr. M.F. Mörzer Bruyns, hoogleraar Natuurbeheer en destijds verbonden aan het voormalige Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), thans Wageningen Environmental Research.  De gelden van de Wiggersprijs (voormalig directeur Rijksinstituut voor Natuurbeheer) zijn daaraan toegevoegd.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten in 2022
In 2022 zijn 14 aanvragen behandeld en 9 subsidies toegekend.
Op 5 oktober 2022 vond een de natuurveiling plaats van Globe Guards. 

Het bestuur van FONA Conservation kwam driemaal bijeen.

Voor de sponsoren werd een excursie op 22 oktober 2022 georganiseerd naar de Zandmotor in het Zuid Hollandse kustgebied, onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. In totaal deden 14 personen mee aan de excursie, die passivol werd geleid door Caroline van der Mark.

Jaaroverzicht 2022

Toelichting op balans en staat van baten en lasten
Het vermogen van FONA bedraagt in 2022 € 92.921. De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit opbrengsten van de natuurveiling.